Remote Sensing

Remote Sensing

Kortlægning af kyststrækning i Nordøst Grønland

Den afsidesliggende Nordøstgrønlandske Nationalpark har en lang og særdeles kompleks kyststrækning. I mange henseender har vi i dag begrænset viden om verdens kystområder. Dette gælder i særlig grad den nordøstlige del af Grønlands kyst samt de økosystemer der nyder beskyttelse af Nationalparken. Med stigende interesse for kulbrinteefterforskning i netop dette område er der et stigende behov for planlægnings- og beslutningsstøtte som en del af miljøberedskabet.

Dette projekt har således til formål, på baggrund af satellitbilleder, at kortlægge den kystnære zone i den del af den Nordøstgrønlandske Nationalpark, hvor ud for der pågår kulbrinteefterforskning. I projektet kortlægges den kystnære zone ved hjælp af bathymetriske undersøgelser, som er en ny metode under grønlandske forhold. På baggrund af disse undersøgelser samt anvendelsen af offentligt tilgængelige data bestemmes en række kysttyper. Resultaterne fra projektet bidrager til udarbejdelse af et ”Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas” for Nordøstgrønland.

For Vest- og Sydgrønland findes allerede ”Environmental Oil Spill Sensitivity Atlases” men ikke for Nordøstgrønland, hvorfor dette projekt leverer viden af høj aktualitet og samfundsmæssig relevans.

Dette projekt udføres som et samarbejde mellem Asiaq – Greenland Survey, Grønlands Naturinstitut og DHI GRAS A/S.

ESA GlobPermafrost

Områder dækket af permafrost udgør væsentlige bestanddele af den terrestiske kryosfære og influeres kraftigt af global opvarmning. I Grønland er der en høj forekomst af permafrostrelaterede landskabselementer og i stigende grad også optøning af disse. Dette skaber en række samfundsmæssige udfordringer, blandt andet indenfor infrastruktur.  Det Europæiske Rumagentur (ESA) har igangsat GlobPermafrost projektet (2016-2019) for at udvikle brugen af Remote Sensing data I opdagelsen og overvågningen af permafrost relaterede elementer og processer. Projektet sigter mod at tilvejebringe, validere og videreformidle information til at understøtte en række slutbrugere omfattende forskningsinstitutioner, myndigheder og beslutningstagere.

Asiaq er slutbruger i dette projekt og vil således i samarbejde med forskningsmiljøer med interesse i permafrost i Grønland give anbefalinger med hensyn til hvilke regioner der bør have særligt fokus, yde validering af den indsamlede data samt evaluere slutprodukter og moniteringsservices. Projektets undersøgelsesområde i Grønland er Qeqertarsuaq området I Vestgrønland, hvor der er en høj forekomst af klippegletsjere.  

Projektets øvrige partnere:

https://www.globpermafrost.info/cms

Dancea Hvalrosprojekt NØ Grønland

Projektet er et pilotstudie i observation og tælling af pattedyr under arktiske forhold på baggrund af højopløselige satellitbilleder med ca. 0,5 m detaljeringsgrad. Projektet foregår i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og erfaringerne fra projektet søger at udvide forskeres portefølje af analysemetoder og på sigt medføre effektivisering og øget fleksibilitet i observationsarbejdet med relation til pattedyr.

Projektets øvrige partnere:

Greenland Institute of Natural Resources (http://www.natur.gl/)

Topografisk og geologisk kortlægning af Nordøst Grønland

Formålet med disse to projekter er at tilvejebringe nye topografiske og geologiske kort i Østgrønland i et område dækkende ca. 20,000km2 til anvendelse for det Grønlandske Råstofdepartement. Projekterne baserer sig begge på anvendelsen af remote sensing data.

 

Den topografiske kortlægning baserer sig på brugen af ArcticDEM, koblet med anden satellit data. Dette opdaterede kortmateriale vil markant forbedre datanøjagtigheden og –kontinuiteten og vil finde bred anvendelse både indenfor og udover dette konkrete projekt. Kortmaterialet som tilvejebringes gennem projektet vil blive gjort offentligt tilgængeligt.

Det geologiske kort, som tilvejebringes i samarbejde med GEUS, skal i vid udstrækning anvendes fremadrettet i feltgeologers arbejde i Østgrønland. Eksisterende ASTER data, Sentinel-2 og Landsat-8 data over de samme områder anvendes i den geologiske kortlægning. Disse satellitdata er alment anerkendte for deres særlige egnethed til netop kortlægning af større geologiske forekomster, lithologiske variation og terrænformer. Kombinationen af disse dataset vil tilvejebringe nye datasæt til analyse og kortlægning ’onshore’ geologi med relevans i forhold til kulbrinteefterforskning i Østgrønland. Data fra dette projekt vil ligeledes blive gjort offentligt tilgængeligt.

Projektets øvrige partnere:

Geology Department, Ministry of Mineral resources

GEUS (http://www.geus.dk/DK/Sider/default.aspx)

Undersøgelser af bevægelser af jordoverflade i Qaanaaq v.h.a remote sensing

Et af hovedformålene med forundersøgelserne i Qaanaaq i sommeren 2017 er at gennemføre geotekniske boringer til vurdering af permafrostforholdene og de funderingstekniske forhold i området. Der har I medierne været fokus på at husenes fundamenter sætter sig, men der findes meget lidt konkret information om problemet. Det vil derfor være af stor værdi for planlægningen af borearbejdet – og dermed udbyttet af feltarbejdet – at få udpeget områder med særlige udfordringer i relation til bevægelser i jordoverfladen. En sådan klassifikation ville hjælpe os til at fokusere undersøgelserne i områder med de største problemer.

En sådan klassifikation kan gennemføres gennem Asiaq på basis af remote sensing data, men har ikke tidligere været forsøgt i Grønlandske byområder. I et samarbejde mellem ARTEK, Gamma Remote Sensing og Asiaq gennemføres et studie af disse metoders anvendelighed i en Grønlandsk kontekst, med fokus på Qaanaaq lokaliteten.

Konkret er der tale om to forskellige metoder: 1) analyse af terrænmodeller baseret på gentagne fotoflyvninger og tilhørende opmålinger af fikspunkter i terrænet, og 2) anvendelse af satellit-baserede DInSAR data.

Projektets øvrige partnere:

DTU BYG (http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=11189&tab=3&qt=dtuprojectquery#tabs)

GAMMA Remote Sensing (https://www.gamma-rs.ch/gamma.html)

Nye digitale kort over Grønland

Et ambitiøst projekt om at fremstille et nyt digitalt topografisk kort over Grønland baseret på satellitdata er begyndt med et pilotprojekt til testmetoder, udvikling af relevante specifikationer og vurdering af produkterne. Denne pilotundersøgelse fokuserer på 4 områder omkring Grønland; Disko Bay i vest, Narsaq i syd, Tasiilaq i øst og Zackenberg i nordøst. Den nye digitale højdemodel (DEM) produceres af Airbus DS ved hjælp af data fra deres flåde af optiske satellitter med høj opløsning, i samarbejde med DHI GRAS A/S.

Asiaq har været involveret i mange aspekter af pilotprojektet. 
Især vores data arkiv og lokal viden har været uvurderlige ved valideringen af ​​de nye DEM'er og vektordata (kystlinje, floder, søer mv.).

Projektet føres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), http://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-med-data/groenland-og-faeroeerne/

 Remote Sensing