Landmålingsudstyr

Landmålingsudstyr

GPS: 

Ved opmåling med GPS kan vi normalt levere en nøjagtighed indenfor 3 cm, afhængigt af udsyn og antallet af satellitter. Den store nøjagtighed skyldes, at vi samtidig med satellitsignalet modtager et korrektionssignal fra en referencestation. 

GPS anvendes typisk til afsætning af bygninger og byggefelter (til udgravning/sprængning), fikspunkter, vejstationeringer samt opmåling af bygninger, veje, kloakker mv.

Totalstation: 

Med totalstation kan vi levere opmåling og afsætning med en nøjagtighed på ned til 1 mm. Opmålingen foregår ved, at instrumenter sender en impuls, som reflekteres af et prisme placeret lodret over det punkt, som ønskes indmålt eller afsat.

Totalstation anvendes i forbindelse med afsætning af byggeri, hvor der afsættes modullinjer, bygningsmål og kotefikspunkter mv. Totalstation anvendes også til præcise opmålinger af f.eks. eksisterende bygninger med henblik på tilbygning/konstatering af sætninger eller diverse situationsplaner.

Nivellerinstrument: 

Ved brug af nivellerinstrument kan man overflytte højder med en nøjagtighed på 0,1 mm. Det sker ved, at man gennem nivellerinstrument aflæser en kote på et stadie, som derefter flyttes til et nyt punkt.

Nivellerinstrumentet anvendes typisk til simpel overførsel af en kote. Det er dog især ved præcis overførsel af en kote over en længere strækning, at nivellerinstrumentet optimerer resultatet. Instrumentet anvendes typisk ved overførsel af koter mellem fikspunkter eller ved andre forhold med en vigtig koterelation f.eks. ved tunnelboring.

Pejling

Termen ”pejling” dækker i opmålingsmæssige sammenhænge hos Asiaq over søopmåling. Pejlekonceptet er en kombineret opsætning af GPS, ekkolod og en bærbar computer monteret på en gummibåd eller båd.

Vi kan udføre pejling i søer og kystnære områder. Ud fra pejleresultaterne kan vi levere et kontureret kort over bundtopografien. Kortene anvendes typisk til placering og vurdering af anlægsprojekter så som havneanlæg, vandkraftværker og kloakudløb.

 

Landmålingsudstyr