Geoteknik og geofysik

Geoteknik og geofysik

Geoteknik

Laboratorieundersøgelser 

Asiaq har faciliteter til at udføre en række forsøg på en given jordart med henblik på at vurdere jordens bæreevne. Vi kan videre se på jordens egenskaber vedrørende vandindhold og vandtilstrømning, hvorved opnås et skøn over hvor meget vand, der evt. skal bortpumpes under udgravningen. 

Isotopmålesonde og vingeforsøg 

Ved fundering på sandede og grusede materialer eller ved pudefundering kan der ved hjælp af en isotopmålesonde og en repræsentativ prøve af materialet udtaget til laboratorieforsøg foretages en kontrol af bæredygtigheden af det pågældende materiale, før der funderes. 

Isotopmålesonden fungerer ved, at en radioaktiv kilde presses ned i sandet/gruset, hvorefter apparatet måler på, hvorledes jorden påvirker den radioaktive stråling.

Findes der i funderingsdybden lerede jordlag, kan der foretages vingeforsøg til at vurdere jordens udrænede forskydningsstyrke. 

Schmidt-Hammer 

Til vurdering af trykstyrken af fjeld eller af beton kan Asiaq vha. en Schmidt-Hammer foretage forsøg af trykstyrken af emnet. Den kan f.eks. anvendes efter mindre reparationer af beton eller injicering af beton i revner og giver oplysninger om trykstyrken af betonen og dermed holdbarheden. 

Sprækkeopmåling 

Sprækker i et fjeld har tendens til at have samme retning og samme vinkel gennem fjeldet. Ved at få overblik over strukturen af sprækkerne og dermed svaghedszonerne kan fundament og fjeldankre designes, så de passer til situationen. Hvis fjeldet er opsprækket, og der skal fjernes materiale, kan man ved en sprækkeopmåling få overblik over, om den resterende del af fjeldet vil blive liggende, eller om det vil falde ned i udgravningen. 

Opmåling af sprækker foregår med et kompas og et klinometer. 

 

Geofysiske målemetoder

EM31 

EM31 er et instrument der måler et magnetfelt. Forskellige jordformationer magnetfeltet udsender med forskellige styrker, og derfor anvendes instrumentet til at finde laggrænser, permafrost, grundfjeld, nedgravede rør og ledninger. 

Instrumentet giver en god dataopløsning ned til 5-7 meter under terræn. Allerede i felten er det muligt at udpege interessante områder. 

Geoelektrik 

Den geoelektriske metode (samling af forskellige geometriske opstillinger) virker ved at sende elektrisk strøm gennem jorden og måle på den. Herved fås et overblik over den elektriske modstand i jorden, hvilket igen siger noget om jordens lagmæssige opbygning. 

Metoden virker ved, at der sendes elektrisk strøm fra et jordspyd til et andet. Den elektriske modstand bliver målt over en halvbue i jorden. Dybden af buen afhænger af afstanden mellem spyddene, og den målte modstand er afhængig af de jordarter, strømmen har passeret.  

Georadar 

Georadar sender radiobølger ned i jorden og når den udsendte bølge passerer fra et lag til et andet – eksempelvis fra løsjord til grundfjeld – vil noget af det udsendte signal blive returneret som et ekko, der optages af georadaren. Hvor langt ned man kan ”se” og oplysningernes detaljer afhænger af den brugte antenne. En Langbølget antenne kan ”se” langt ned i jorden men giver færre detaljer, mens en kortbølget antenne ikke kommer lige så langt ned men viser finere detaljer.  

Asiaqs georadar udstyr kan anvendes til at finde geologiske laggrænser, grundfjeld, grundvandsspejl, is, permafrost, rørledninger o.l.. 

Seismik 

Ved den seismiske metode sendes trykbølge gennem jorden – ofte ved at detonere en mindre mængde sprængstof. Ved den refleksionsseismiske metode kan man ved at måle på refleksioner fra laggrænser (Jf. georadarmetoden) fås et overblik over dybden til de enkelte laggrænser. Anvendes den refraktionsseismiske metode kan der også fremkomme oplysninger om fjeldkvaliteten. 

Med seismik kan man fastlægge dybden til grundfjeld, laggrænser, permafrost, grundvandsspejl. Metoden kan anvendes såvel til lands og til vands og i princippet er der ikke begrænsninger på, hvor dybt man kan måle. 

Vibrationsmålinger 

Ved bortsprængning af fjeld i forbindelse med byggeri eller ved nedrivning, kan det være en fordel at dokumentere, at nærliggende byggeri ikke bliver beskadiget. Asiaq har mulighed for at opsætte vibrationsmålere på huse, broer eller andet byggeri. Ved sprængningen måles styrken af rystelserne på det relevante byggeri. 

 Geoteknik