Grundkort og kloak

Grundkort og kloak

Teknisk Grundkort  

Vi ajourfører de tekniske grundkort over Grønlands byer og bygder. Kortlægningen foregår i forskellige detaljeringsgrader med en nøjagtighed på 3-10 cm. 

Ajourføringen af grundkortet foregår ved hjælp af flyvefotografering med efterfølgende måling i luftfoto (fotogrammetri) og opmåling på stedet ved brug af GPS.  

Grundkortet giver et detaljeret billede af byernes og bygdernes infrastruktur, byinventar, tekniske installationer og topografi, så som bygninger, bygningsnumre, vejnavne, havne, lufthavne og vandløb. 

Grundkortet indeholder også et detaljeret billede af terrænets form, vist ved hjælp af højdeinformationer i en Digital Terræn Model (DTM). 

Ved kortlægning, foretages der flyvefotografering over byer og bygder. I sjældnere tilfælde også over det åbne land. Du kan derfor også se luftfoto over de fleste lokaliteter. 

Om Kloakkort 

Vi opmåler og ajourfører kort over kloakbrønde og kloakrør for de grønlandske kommuner. Opgaven betales af rekvirenten.  

Opmålingen af kloakkerne foregår ved brug af GPS og registrering følger DANVA’s standarder med et grønlandsk tilsnit. Kloakkortet giver et detaljeret billede af byernes og bygdernes kloaknet og viser deres udløb i havet. 

Grundkort og kloak